fbpx
อ.ออดี้-กิตติชัย นินจาการตลาด

กิตติชัย ปรีน้อย

Founder & Trainer

อ.ออดี้ ผู้ประกอบการ-ที่ปรึกษา-เทรนเนอร์ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.จรัส ปทุมนากุล

จรัส ปทุมนากุล

Consultant & Trainer

อ.จรัส ที่ปรึกษา SME ด้านกลยุทธ์การตลาดและการผลิต

Profile01_Tor

นิพัทธ์พล บัวชาติ

Coach & Trainer

โค้ชต่อ นักวางกลยุทธ์-ที่ปรึกษา-เทรนเนอร์ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลง Mindset

Scroll to Top