fbpx
อ.ออดี้-กิตติชัย นินจาการตลาด

กิตติชัย ปรีน้อย

Founder & Trainer

อ.ออดี้ ผู้ประกอบการ-ที่ปรึกษา-เทรนเนอร์ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.จรัส ปทุมนากุล

จรัส ปทุมนากุล

Consultant & Trainer

อ.จรัส ที่ปรึกษา SME ด้านกลยุทธ์การตลาดและการผลิต

Profile01_Tor

นิพัทธ์พล บัวชาติ

Coach & Trainer

โค้ชต่อ นักวางกลยุทธ์-ที่ปรึกษา-เทรนเนอร์ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลง Mindset

อ.ภคมน ตั้งจิตดีเลิศ

ภคมน ตังจิตดีเลิศ

Photographic Trainer

อ.ออม ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

นินจาการตลาด

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ.

Shopping Cart
Scroll to Top